novogorodskaya-1a

PHOTO ALBUM – Nizhny Novgorod region

$99.95

SKU: books-655. Category: , .

Title: Nizhny Novgorod region
Author: Земля Новгородская
Author: by IA. M Makin (Author)
Publisher: Leningrad, Lenizdat (1988), 312 pages
ISBN-10: 5289001239
ISBN-13: 978-5289001238

Photos:

novogorodskaya-1.jpg

novogorodskaya-2.jpg

novogorodskaya-3.jpg

novogorodskaya-4.jpg

novogorodskaya-5.jpg

novogorodskaya-6.jpg

novogorodskaya-8.jpg

novogorodskaya-9.jpg

novogorodskaya-10.jpg

novogorodskaya-11.jpg

novogorodskaya-12.jpg

novogorodskaya-13.jpg

About:

A photo album dedicated to the life of the modern Novgorod and Novgorod region.

Additional Information